Biuletyn Informacji Publicznej
v31
Inwestycje zrealizowane 
Komunikaty 
Obwieszczenia 
Urząd Gminy 
Wójt 
Sekretarz Gminy 
Skarbnik Gminy 
Rada Gminy 
Harmonogram sesji Rady Gminy 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Oferty inwestycyjne 
Spółki prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi 2005r 
   Specyfikacje zamówienia 
Oświadczenia majątkowe 
Informacje nie udostępnione 
Sprawy 
Plan zagospodarowania przestrzennego 
Strategia rozwoju Gminy  
Uchwały 
Oferty pracy 
PSR 2010 i NSP 2011 
Przetargi na nieruchomości 
Wybory samorządowe 2010 
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 
Odpady komunalne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 189277
strona główna: 59334
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Zawiadomienie o wyborze oferty- Usługi szkoleniowe w projekcie: Czas na aktywność Ważny od: 30/08/2013 do: 13/09/2013
 
  Projekt systemowy " Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Siemiątkowo" w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ____________________________________________________________________________________________________
 
  GOPS.2310.KL.9.2013 Siemiątkowo, 30.08.2013 r.
 
 
 
  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 
  Usługi szkoleniowe w projekcie
  Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Siemiątkowo
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) dalej „Ustawa” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Konsorcjum Firm:
  Firma B – CONSUTLING Bartłomiej Gębarowski
  ul. Malczewskiego 11/49
  35 – 114 Rzeszów – Lider
  i
  Fundacja Nadzieja Dla Rodzin
  Ul. Mikołaja Kopernika 22
  87-100 Toruń - Partner
 
  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 4.09.2013 r. .
 
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
  Oferta nr 1
  Konsorcjum Firm:
  Firma B – CONSUTLING Bartłomiej Gębarowski
  ul. Malczewskiego 11/49
  35 – 114 Rzeszów – Lider
  i
  Fundacja Nadzieja Dla Rodzin
  Ul. Mikołaja Kopernika 22
  87-100 Toruń - Partner
 
  Oferta nr 2
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
  ul. Ułańska 1
  09-402 Płock
 
  3. W prowadzonym postępowaniu oferty uzyskały następujące liczby punktów:
 
  Oferta nr 1.
  Kryterium nr 1 - Cena - 59.602 zł - 23,65 pkt
  Kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 445 usług - 70 punktów
  Razem: 93,65 pkt
 
  Oferta nr 2.
  Kryterium nr 1 - Cena - 47.000 zł - 30,00 pkt
  Kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 75 usług - 11,90 punktów
  Razem: 41,90 pkt
 
 
  4. Zamawiający informuje, że w ofercie nr 2 w toku oceny ofert w Kryterium nr 2 Doświadczenie wykonawcy nie uwzględnił następujących pozycji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ :
  a) szkolenie nr 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 289, 291, 292, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 355, 356, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 – nie uwzględnia się, usługi szkoleniowe nie są usługami o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. nie mieszczą się w którymkolwiek z zakresów:
  a. rozwój kompetencji społecznych, lub
  b. rozwój kompetencji życiowych, lub
  c. rozwój kompetencji rodzicielskich lub pracy z rodziną, lub
  d. realizacja treningów pracy, lub
  f realizacja szkolenia / treningu / warsztatu zakończonego opracowaniem przez wykonawcę planu pomocy rodzinie dla jego uczestników lub innego dokumentu dotyczącego pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym lub rodziną wieloproblemową, lub
  g. realizacja kursu zawodowego sprzedawcy, lub
  h. realizacja kursu zawodowego kucharza.
  b) szkolenie nr 24, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 167 – usługi szkoleniowe zrealizowane w ramach projektów własnych Wykonawcy.
  c) szkolenie nr 96 i 97 i 98 i 99 - wykazane usługi odpowiadają tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w pkt. 19.2.2 SIWZ i są objęte tą samą umową w związku z czym uznaje się je za jedną usługę.
  d) szkolenie nr 104 i 105 i 106 i 107 - wykazane usługi odpowiadają tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w pkt. 19.2.2 SIWZ i są objęte tą samą umową w związku z czym uznaje się je za jedną usługę.
  e) szkolenie nr 215 i 216 – wykazane usługi odpowiadają tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w pkt. 19.2.2 SIWZ i są objęte tą samą umową w związku z czym uznaje się je za jedną usługę.
  f) szkolenie nr 217 i 218 i 219 i 220 i 221 – wykazane usługi odpowiadają tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w pkt. 19.2.2 SIWZ i są objęte tą samą umową w związku z czym uznaje się je za jedną usługę.
  g) szkolenia nr 103, 175, 179 - nie uwzględnia się, wykazane usługi stanowią usługi indywidualnego doradztwa, których zgodnie z punktem 19.2.2. SIWZ ww. postępowania w kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający nie uwzględnia;
  Zgodnie z regulacją zawartą w Rozdziale 19.2.2 SIWZ Zamawiający zobowiązany był zastosować następujący tryb oceny ofert:
  "W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 70 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane, potwierdzające, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę samoistnych (tj nie będących fragmentem innych szkoleń) usług szkoleniowych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.szkoleń w zakresie:
  a. rozwoju kompetencji społecznych, lub
  b. rozwoju kompetencji życiowych, lub
  c. rozwoju kompetencji rodzicielskich lub pracy z rodziną, lub
  d. realizacji treningów pracy, lub
  f realizacji szkolenia / treningu / warsztatu zakończonego opracowaniem przez wykonawcę planu pomocy rodzinie dla jego uczestników lub innego dokumentu dotyczącego pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym lub rodziną wieloproblemową, lub
  g. realizacji kursu zawodowego sprzedawcy, lub
  h. realizacji kursu zawodowego kucharza.
 
  Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:
 
  liczba usług z oferty ocenianej
  Liczba punktów oferty = ¬¬¬¬------------------------------------------------------------- x 70
  największa liczba usług z wszystkich ofert
 
  Pod pojęciem usługi szkoleniowej Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu co oznacza, że Zamawiający nie będzie brał pod uwagę usług szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy. Wymagany minimalny wymiar usługi to co najmniej 1 dzień szkoleniowy gdzie dzień szkoleniowy wynosi co najmniej 5 h dydaktycznych dla co najmniej 2 osób (nie dotyczy zakresu h). Każda usługa szkoleniowa wykazywana przez Wykonawcę musi. mieścić się w jednym z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie lit. a – h. Wykazywana przez Wykonawcę usługa szkoleniowa odpowiadająca tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie lit. a.- h. a objęta jedną umową uznana zostanie jako jedna usługa bez względu na liczbę grup szkoleniowych, osób przeszkolonych lub terminów realizacji w ramach tej usługi.
 
 
  5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  6.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:
  7.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  8.Środki ochrony prawnej:
  Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
  a) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  b) odrzucenia oferty wykonawcy;
  W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
  9.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Ustawy, art. od 179 do 198 g.
 
  10.Na mocy art. 27 ust. 2 Ustawy Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faksem na nr (23) 679 60 27.
 
  Wójt
  mgr Piotr Kostrzewski
 

Redaktor: Wojciech Pawłowski

  ostatnia modyfikacja: 07 Styczeń 2014 - 14:13
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna